Historische invulling en ondersteuning

In deze “module” is Cranenburgh Event van het begin af aan betrokken bij de organisatie van het historisch evenement. Vanuit zijn jarenlange ervaring adviseert Cranenburgh Events de aan te trekken historische groepen in overeenstemming met de periode waarin het evenement moet spelen. Daarnaast worden in samenwerking met de organisatoren de tijdschema’s, draaiboeken en checklists opgesteld, waarlangs het evenement vorm en inhoud krijgt. Daarbij adviseert Cranenburgh Events de organisatoren over de nauwe samenwerking met overheden betreffende vergunningverlening, met de historische groepen, met de media, e.d. en brengt hierbij zijn kennis in.

Het honorarium, waaronder Cranenburgh Events zijn diensten aanbiedt, is opgebouwd uit diverse factoren, zoals de mate waarin het wordt betrokken bij het te organiseren evenement, de omvang en duur van de opdracht en de diensten die worden afgenomen en uiteraard de BTW. Ook de aard van het evenement speelt hierbij een rol. Het honorarium voor een algemeen en openbaar evenement ligt op een ander niveau dan bij voorbeeld een middeleeuwen-evenement op een school, etc.

Daarom spreken de betrokken organisatoren en Cranenburgh Events het honorarium van laatstgenoemde vooraf in onderling overleg af en leggen deze afspraak gezamenlijk schriftelijk vast.